×

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

ÖKO-PASSION INNOVÁCIÓS KFT

 


 

 

 

 

 

1. Az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja

 

 

 

A belső adatkezelési folyamatok nyilvántartása, valamint az érintettek jogainak biztosítása érdekében az Öko-Passion Innovációs Kft. a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot (a továbbiakban „Szabályzat”) alkotja, amelynek célja, hogy meghatározza az Öko-Passion Innovációs Kft-nél (a továbbiakban „Adatkezelő”), mint Adatkezelőnél zajló adatkezelések törvényes, jogszerű kereteit, összhangban az adatvédelem általános alkotmányos alapelveivel, biztosítva az információs önrendelkezési jog, valamint az adatbiztonság meghatározott követelményeinek való megfelelést, megakadályozva a jogosulatlan adatkezelést.

 

A Szabályzat az adatvédelmi szempontból lényeges feladatokat, felelősségi viszonyokat kialakítja, különös tekintettel az Adatkezelővel munkaviszonyra irányuló jogviszonyban állók szerepére az adatok kezelésében, illetve az adatbiztonságban.

 

Az Adatkezelő jelen jogi közlemény tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel.

 

Az Adatkezelő törekszik a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Hatóság (a továbbiakban „Hatóság”) az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember 29-én kiadott ajánlását a lehető legérthetőbben kifejezésre juttatni; az adatkezelési tevékenységeket példákkal bemutatva, valamint részletesen bemutatva.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Szabályzat tartalmát bármikor módosíthatja, ha azt jogszabályi változás vagy az Adatkezelővel kapcsolatos bárminemű változás ezt indokolttá teszi; az esetleges változásokról minden esetben kellő időben és megfelelő módon tájékoztatja az Adatkezelővel kapcsolatban álló ügyfeleket.

 

Az Adatkezelő kifejezetten elkötelezett az ügyfelei és a partnerei személyes adatainak védelmében, ezáltal kiemelt fontosságú kérdésként kezeli az ügyfelek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan szervezési, biztonsági, illetve technikai intézkedést, amely által az adatok biztonságát garantálni tudja.

 

 

 

2. A Szabályzat hatálya

 

 

 

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő székhelyén és telephelyén történő valamennyi adatkezelésre, az adattovábbításra, az információátadásra, valamint az ezzel összefüggésbe hozható adatkezelés és információátadás tárgyát képező adat; a jelen Szabályzatban meghatározottak szerinti, kifejezett tekintettel az üzleti titokként kezelt, illetve azok védelmével kapcsolatos tevékenységekre.

 

A Szabályzat időbeli hatálya a jelen Szabályzat 2020.11.29. napjától, további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.

 

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelő minden alkalmazottjára, valamint a szerződéses, munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyra, vagy egyéb kapcsolatban álló személyes adatkezelést végző természetes és jogi személyekre egyaránt.

 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelőnél keletkezett valamennyi adatra, az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatra, az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra, továbbá az Adatkezelőnél alkalmazott valamennyi hardver és szoftvereszközre, valamint az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos, a társaság működése során keletkező esetlegesen közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra a keletkezésük, kezelésük, feldolgozásuk helyétől, valamint megjelenési formájuktól függetlenül.

 

Az Adatkezelő a Szabályzat 6. pontjában ismerteti az irányadó adatkezelési alapelveit, bemutatva azokat az elvárásokat, amelyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és azokat betartja. A jelen Szabályzatban megfogalmazott alapelvek összhangban vannak állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel a:

 

 

 

·      2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

 

·      2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

 

·      2000.évi C. törvény a számvitelről (Számv. tv.)

 

·      1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

 

·      1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt.)

 

·      2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mtv.)

 

·      2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.)

 

·      2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)

 

·      2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

 

·      2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (Be.)

 

·      A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2015. szeptember 29-i ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

 

 

 

3. Irányítás és felügyelet

 

 

 

A jelen Szabályzatot az Adatkezelő ügyvezetője hagyja jóvá és a társaság székhelyén tárolja. A Szabályzatot legalább évente felül kell vizsgálni, valamint a Szabályzatot valamennyi munkavállaló számára jól látható, elérhető helyen kell tárolni.

 

 

 

4. Adatkezelő adatai

 

 

 

Adatkezelő megnevezése: Öko – Passion Innovációs Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 07-09-031529

 

Adatkezelő adószáma: 28824925-2-07

 

Adatkezelő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Dévai u. 24.

 

Adatkezelő e-elérhetősége: business@oko-passion.hu

 

Adatkezelő képviselője: Szakáts Réka ügyvezető

 

Adatfeldolgozó: Kovács Krisztián 

 

Közösségi oldalak:

 

https://www.facebook.com/zoldruha,

 

https://www.instagram.com/zoldruha/

 

Weboldal: https://www.zoldruha.hu

 

 

 

Tárhelyszolgáltató:

 

Cégnév: Magyar Hosting Kft.

 

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

 

Adószám: 23495919-2-41

 

EU-s közösségi adószám: HU23495919

 

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

 

 

 

 

 

5. Értelmező rendelkezések, fogalmi meghatározások

 

 

 

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve - azonosítható természetes személy, lényegében Ő az adatkezelés alanya. 

 

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat-különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret-, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

 

Különleges adat: A faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai véleményre, pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok.

 

Adatállomány: Az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége. 

 

Bűnügyi személyes adat: A büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés végrehajtási szervezeteknél keletkezett, és az érintettekkel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat. 

 

Hozzájárulás: Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. 

 

Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

 

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja.

 

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolás, tárolása, átalakítás vagy megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

 

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

 

Nyilvánosságra hozatal: Az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

 

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele olya módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. 

 

Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. 

 

Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. 

 

Adat megsemmisítés: Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

 

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján- beleértve a jogszabály rendelkezésére alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi. 

 

Adatnyilvántartó rendszer: A személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

 

Adatvédelmi incidens: A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés. 

 

Harmadik személy: Olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel; az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

 

EGT-állam: Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgáréval azonos jogállást élvez.

 

Harmadik ország: minden olyan állam, amelyen nem EGT - állam.  

 

Adatkezelés korlátozása: A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából. 

 

Álnevesítés: A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni. 

 

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

Egészségügyi adat: Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

 

Harmadik fél: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Képviselő: Az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában. 

 

Kötelező erejű vállalati szabályok: A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ.

 

Nyilvántartási rendszer: A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 

 

Profilalkotás: A személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. 

 

Releváns és megalapozott kifogás: A döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét.

 

Tevékenységi központ:

 

az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajttatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;

 

az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak.

 

 

 

6. Az adatkezelés irányelvei

 

 

 

 Az Adatkezelő az adatkezelői tevékenységét a jelen tájékoztatóban foglalt okból végzi. A társaság ügyvezetője határozza meg a dolgozók adatkezeléssel kapcsolatos feladatait. 

 

Az Adatkezelő tevékenységének célja, hogy törvényes és tisztességes módon az adatkezelés minden fázisában biztosítsa az adatok pontosságát, gondoskodjon az érintettek személyes adatainak védelméről jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés vagy megsemmisülés esetén, érthető nyelven fogalmazza meg, illetve - ezen túlmenően - szükség esetén vizuálisan is megjelenítse. (Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság)

 

Az adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjthetőek. Az adatok további kezelése is csak e célokkal összhangban történhet. A Célhoz kötöttséggel közvetlenül összefüggő, az adatkezelő és az érintett érdekei közti mérlegelés sok esetben megteremti az adatkezelés jogalapját. Ezért az adatkezelés konkrét célját minden esetben meg kell határozni.

 

Az adattakarékosság alapelvének értelmében az adatgyűjtés és az adatkezelés azokra az adatokra korlátozandó, amelyek a kívánt cél eléréséhez ténylegesen szükségesek.

 

A kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek. A pontatlan adatokat haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni kell.  Aktualizálására rutinszerű eljárásokat kell bevezetni.

 

A személyes adatok érintettek azonosítását lehetővé tevő formában történő tárolása az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig lehetséges. Továbbá be kell tartani a jogszabályban előírt határidőket is. Vizsgálni kell azt is, hogy az álnevesítésnek vagy anonimizálásnak helye van-e. (Korlátozott tárolhatóság)

 

 

 

A jövőben biztosítani kell, az adatok jogosulatlan és jogellenes kezelésének, véletlen elvesztésének, megsemmisülésének, illetve károsodásának megelőzését. Ezért elsősorban az informatikai biztonsági és szervezeti vonatkozásban (pl.: hozzáférési és jogosultsági eljárásrendek, kódolás) kell megfelelő intézkedéseket foganatosítani, figyelembe véve különösen az adatkezelés biztonsága) és az adatvédelmi hatásvizsgálat) vonatkozó rendelkezéseit. Az adatvédelmi incidenseket, azaz a személyes adatok sérelmét, ha fennáll a kockázata annak, hogy az érintettek jogai sérülnek, az adatvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. Adott esetben – ha a kockázat magas – az érintett személy közvetlenül is értesítendő. (Integritás, bizalmi jelleg)

 

Az elszámoltathatóság alapelve értelmében a vállalkozásoknak az előzőekben bemutatott alapelveknek való megfelelést tudniuk kell dokumentumokkal alátámasztva igazolni. Az Adatkezelővel kapcsolatban lévő adatkezelésben résztvevő egyéb szervezetek, ill. vállalkozások megbízottjai kötelesek a megismert adatokat üzleti titokként megőrizni. 

 

 

 

7.A személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

 

 

 

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájárulnak. Bizonyos esetekben azonban, -amennyiben azt a törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben törvény, vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli- a megadott adatok egy körének tárolását, kezelését jogszabály teszi kötelezővé, melyről az Adatkezelő külön értesíti az ügyfeleit. 

 

Az Infotv. 5. szakasz 1) bekezdés a) pontja és a 20. szakasz 2) bekezdése alapján a rendezvényekre regisztráló, adatkezeléssel érintett személy (a továbbiakban „érintett) személyes adatainak felhasználására, az előzetes tájékoztatást követő hozzájárulása alapján kerül sor, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi XLVIII. törvény 6. szakaszának rendelkezéseire. Az Adatközlő felhívja a részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben sem saját személyes adataikat adják meg, az érintett hozzájárulásának a beszerzése, nem az Adatkezelő felelőssége, arról az adatközlő köteles gondoskodni.

 

 

 

7.1 Információkérés

 

 

 

Az információkérés mindenekelőtt önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és tőle információt kér, a személyes adatainak megadása mellett. 

 

 

 

Az ebben a körben kezelt adatok köre:

 

Név(azonosítás)

 

telefonszám (kapcsolattartás)

 

kapcsolattartási e-mail cím (kapcsolattartás)

 

kérdés tartalma (válaszadás)

 

 

 

Az adatkezelés célja:

 

Az érintett számára megfelelő információ nyújtása, valamint a kapcsolattartás.

 

 

 

Az adatkezelés időtartama:

 

A kérdés, valamint a válasz tartalmában megfogalmazott cél megvalósulásáig.

 

 

 

7.2. Ajánlatkérés

 

 

 

Az ajánlatkérés mindenekelőtt önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás, illetve termékkel kapcsolatba hozhatóan ajánlatot kér a személyes adatainak megadása mellett.

 

 

 

Az ebben a körben kezelt adatok köre:

 

Név(azonosítás)

 

telefonszám(kapcsolattartás)

 

e-mail cím (kapcsolattartás)

 

kérdés, kérés tartalma (az ajánlatadáshoz szükséges)

 

termék vagy szolgáltatás konkrét megjelölése (az ajánlatadáshoz szükséges)

 

rendelt termék vagy szolgáltatás, annak darabszáma, valamint a szükséges igényelt szállítási vagy teljesítési határidők megnevezése (az ajánlatadáshoz szükséges)

 

speciális igények (az ajánlatadáshoz szükséges)

 

 

 

 

 

Az adatkezelés célja: 

 

Az érintett számára a legmegfelelőbb ajánlat nyújtása, valamint kapcsolattartás.

 

 

 

Az adatkezelés időtartama:

 

Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

 

 

 

7.3. Megrendelés

 

 

 

A megrendelés mindenekelőtt önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást vagy terméket rendel a személyes adatainak megadása mellett.

 

 

 

Az ebben a körben kezelt adatok köre:

 

Név(azonosítás)

 

telefonszám (kapcsolattartás)

 

kapcsolattartási e-mail cím (kapcsolattartás)

 

kérdés vagy kérés konkrét tartalma (megrendelés teljesítéséhez szükséges)

 

kiválasztott termék vagy szolgáltatás megnevezése, annak darabszáma, valamint az igényelt szállítási és teljesítési határidők (megrendelés teljesítéséhez szükséges)

 

speciális igények (megrendelés teljesítéséhez szükséges)

 

 

 

Az adatkezelés célja:

 

A megrendelés teljesítése, az érintett számára a megfelelő színvonalú szolgáltatás nyújtása, valamint a kapcsolattartás.

 

 

 

Az adatkezelés időtartama:

 

A megrendelés tartalmában foglalt cél megvalósulásáig.

 

 

 

7.4. A honlap látogatása

 

 

 

A honlaplátogatás mindenekelőtt önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre minden olyan személy, aki a www. zoldruha.hu weboldalt látogatja.

 

 

 

Az ebben a körben kezelt adatok köre:

 

A zoldruha.hu az alapvető működéshez, valamint a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében cookie-kat (a továbbiakban „sütik”) használ. Ezek az előbb említett célok érdekében a felhasználó számítógépén adatcsomagot helyeznek el, amik a későbbi látogatás során visszaolvasásra kerülnek. Amennyiben a böngésző egy korábban elmentett sütit visszaküld, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége nyílik összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azonban kizárólag csak a saját tartalmát tekintve.

 

A sütik nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat úgy, mint nevet, címet, e-mail címet stb. A sütiket a felhasználó bármikor képes törölni a saját számítógépéről, valamint bármikor le is tilthatja azok kezelését a böngészőben. Alapértelmezés szerint a sütik adatgyűjtése és elküldése a felhasználó számára észrevétlenül történik. Azonban lehetőség van a böngészőkben ezen beállítások módosítására, amelynek hatására jóváhagyható többek között a sütik tárolására vagy a böngésző bezárásakor azok törlésére vonatkozó kérés.

 

 

 

7.5. A sütik kikapcsolása:

 

 

 

Microsoft Internet Explorer

 

1. Válassza ki az ‘Eszközök’ menüpontot, majd az ‘Internetbeállítások’ parancsot 
2. Kattintson az ‘Adatvédelem’ fülre
3. Válasszon ki egy szintet a sütik biztonsági szintjének beállításához, kezdve az Összes süti blokkolásától a Magas, Közepesen magas, Közepes (ajánlott szint), Alacsony és az Összes süti elfogadása közül. 
Részletesebb tájékoztatásért kattintson az alábbi linkek valamelyikére: 
IE 9 -http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-inInternet-Explorer-9 IE 7/8 -http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies

 

Google Chrome

 

1. Kattintson a Chrome menüre és válassza ki a „Beállítások” menüpontot a böngésző eszköztárán
2. A Beállítások, „Adatvédelem és biztonság” szakaszban kattintson a Cookie-k és egyéb webhelyadatok lehetőségre.
3. Kattintson az összes cookie és webhelyadat megtekintése, összes eltávolítása lehetőségre.
4. Erősítse meg szándékát az Összes törlése gombra kattintva.
Részletesebb tájékoztatásért kattintson az alábbi hivatkozásra:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

 

 

 

 

 

Firefox

 

1. Válassza ki az ‘Eszközök’ menüpontot majd onnan a ‘Beállítások’ opciót 
2. Kattintson az ‘Adatvédelem’ panelre 
3. A ‘Sütik’ menüpont alatt törölje a ‘Sütik elfogadása webhelyekről’ opciót
Részletesebb tájékoztatásért kattintson az alábbi hivatkozásra:
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

 

 

 

Opera 

 

1. Válassza ki ‘Eszközök’ menüpontot majd onnan a ‘Beállítások’ opciót 
2. Kattintson a ‘Haladó’ panelre majd ‘Sütik’-re 
3. Kattintson a Soha nem fogad el sütit’ lehetőségre 
4. Kattintson az ‘OK’ gombra

 

Részletesebb tájékoztatásért kattintson az alábbi hivatkozásra:
http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

 

 

 

Safari 

 

1. Válassza a Safari > Beállítások lehetőséget, kattintson az Adatvédelem elemre, majd tegye a következők bármelyikét:

 

Annak megakadályozása, hogy a böngészési tevékenységet nyomon követők (trackerek) sütiket és webhelyadatokat használjanak az Ön követésére: 
2. Jelölje be a „Webhelyeken keresztüli nyomonkövetés” lehetőséget.

 

A sütik és a webhelyadatok törölve lesznek, kivéve, ha ellátogat a trackerek webhelyeire, és ezeken a webhelyeken műveleteket végez.

 

Sütik blokkolása mindig: 
3. Válassza „Az összes süti blokkolása” beállítást.

 

A webhelyek, harmadik felek és hirdetők nem tárolhatnak sütiket és egyéb adatokat a Mac gépen. 
Előfordulhat, hogy ettől néhány webhely nem fog megfelelően működni.

 

Sütik engedélyezése mindig: 
4. Törölje a „Az összes süti blokkolása” beállítás jelölését.

 

A webhelyek, harmadik felek és hirdetők sütiket és egyéb adatokat tárolhatnak el a Mac gépen.

 

A tárolt sütik és adatok eltávolítása:
5. Kattintson a Webhelyadatok kezelése opcióra, jelöljön ki egy vagy több webhelyet, majd kattintson az Eltávolítás vagy az Összes eltávolítása gombra.

 

Az adatok eltávolítása csökkentheti a nyomon követés lehetőségét, de kiléptetheti Önt egyes webhelyekről, vagy módosíthatja a webhelyek viselkedését.

 

A sütiket vagy egyéb adatokat tároló webhelyek megtekintése:

 

6. Kattintson a Webhelyadatok kezelése opcióra.

 

Részletesebb tájékoztatásért kattintson az alábbi hivatkozásra:
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

 

 

 

A weboldal az alábbi sütiket helyezi el: 

 

_ga. zoldruha.hu

 

 

Ez a süti akkor kerül beállításra, amikor a látogató interakcióba lép az oldallal. Biztosítja, hogy ugyan az a hívás ne tűnjön fel újra, ha már megjelent

_gid. zoldruha.hu

 

 

Ez a süti akkor kerül beállításra, amikor a látogató interakcióba lép az oldallal. Biztosítja, hogy ugyan az a hívás ne tűnjön fel újra, ha már megjelent

PHPSESSID. zoldruha.hu

 

 

Ez a süti a PHP alkalmazásokban honos. A cookie a felhasználók egyedi munkamenet-azonosítóinak tárolására és azonosítására szolgál a felhasználói munkamenetek kezelése céljából a webhelyen. A cookie egy munkamenet-cookie, és törlődik, ha az összes böngészőablak bezárul.

 

 

_gat. zoldruha.hu

 

 

Ezt a sütit a Google Analytics telepíti. A cookie arra szolgál, hogy információkat tároljon arról, hogy a látogatók hogyan használnak egy weboldalt, és segít egy elemző jelentés elkészítésében arról, hogy a weboldal hogyan teljesít. Az összegyűjtött adatok, beleértve a látogatók számát, a forrást, ahonnan jöttek, és az oldalak névtelen formában jelentek meg, azonosításra nem alkalmasak.

 

 

 

 

 

Használt süti táblázat:

 

Süti típusa

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja

Munkamenet sütik

Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.CVIII. törvény (Elkertv.)

A honlap megfelelő működés biztosítása 13/A.§(3) bekezdésben foglalt rendelkezés

Google Analytics

Az Ön hozzájárulása 

 Információ gyűjtés azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatok a weboldalt

Facebook integrációs sütik

Az Ön hozzájárulása

Az oldal Facebook integrációhoz szükséges sütik

 

 

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://www.google.com/intl/hu/policies címen ad részletes felvilágosítást.

 

 

 

7.6. Regisztrációs adatbázis

 

 

 

A regisztrációs adatbázis igénybevétele mindenekelőtt önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre minden olyan természetes személy, aki a weboldal adatbázisába online módon regisztrál. 

 

Az ebben a körben kezelt adatok köre:

 

név

(azonosítás)

cím

(kapcsolattartás és szállítás)

telefonszám

(kapcsolattartás)

e-mail cím

k(apcsolattartás)

adatkezelési hozzájárulás

 

 

 

 

Az adatkezelés célja: 

 

A megrendelés ügymenetének előmozdítása.

 

 Adatkezelés időtartama: 

 

Az utolsó belépést követő 6 hónap. Az adatok módosítását és törlését az info@oko-passion.hu e-mail címen, illetve levélben az Öko-Passion Innovációs Kft, 8000 Székesfehérvár, Dévai utca 24. címen lehet kezdeményezni.

 

 

 

 

7.7. Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

 

 

 

Adatkezelő elérhető a Facebook, valamint a hozzá kapcsolható Instagram közösségi portálon. Az érintetek köre minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalát facebook.hu, illetve instagram.hu oldalán megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik. 

 

Az ebben a körben kezelt adatok köre:

 

érintett publikus neve

(azonosítás)

publikus fotója

(azonosítás)

publikus e-mail címe

(kapcsolattartás)

 

 

Az adatkezelés célja: 

 

A weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. Az Adatkezelő a közösségi oldalain közzétesz képeket/videófelvételeket a különböző eseményekről, szolgáltatásokról. Az Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi szabályai szerint. Az érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékozódhat az adott közösségi oldalon a facebook.com címen. 

 

Adatkezelés időtartama: 

 

Az érintett kérésére törlésig.

 

 

 

 

 

7.8. Nyereményjáték

 

 

 

Az Adatkezelő elérhető teszi az érintettek számára, hogy az alábbiakban feltüntettet adataik megadásával nyereményjátékokon vegyenek részt. Az aktuális nyereményjáték szabályai a Facebook közösségi portálon, valamint annak Instagram felületén elérhetők. Az érintetek köre minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalán adatainak megadásával önként részt kíván venni.

 

A kezelt adatok köre:

 

keresztnév

(azonosítás, sorsolás alapja)

telefonszám

(kapcsolattartás)

e-mail címe

(kapcsolattartás)

 

 

Az adatkezelés célja: 

 

Az érintettek azonosítása a sorsolás során és a kapcsolattartás.

 

Adatkezelés időtartama: 

 

A cél megvalósulásáig.

 

8. Panaszkezelés

 

 

 

A panasz kezelése mindenekelőtt önkéntes hozzájáruláson alapul, azonban a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés jogszabály (1997. évi CLV. tv.) alapján kötelező.

 

Az érintettek köre minden olyan természetes személy, aki megrendelt termékre vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztásra vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja. 

 

Az ebben a körben kezelt adatok köre: 

 

panasz azonosítója (azonosítás) 

 

név (azonosítás)

 

panasz beérkezésének időpontja (azonosítás)

 

telefonszám (kapcsolattartás)

 

a hívás időpontja (azonosítás)

 

a beszélgetés során megadott személyes adatok (azonosítás) 

 

számlázási, levelezési cím (kapcsolattartás) 

 

panasszal illetett termék vagy szolgáltatás (panasz kivizsgálása) 

 

csatolt dokumentumok (panasz kivizsgálása) 

 

panasz oka (panasz kivizsgálása) 

 

maga a panasz (panasz kivizsgálása)

 

 

 

Az adatkezelés célja: 

 

A panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele. 

 

Adatkezelés időtartama: 

 

Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV törvény 17/A § 7. bekezdése alapján, kötelezően.

 

9. A munkatársak adatainak nyilvántartása

 

 

 

Az Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírása alapján köteles adatokat felvenni és adatokat továbbitani az adóhatóság felé, munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén. A jogviszony létesítése mindenekelőtt önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16§ 4. bekezdése alapján, valamint az egyszerűsített foglalkozásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11§ alapján. Az érintettek köre minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége van.

 

 A kezelt adatok köre: 

 

Vezeték és utónév
Születési hely
Születési idő
Anyja neve
Lakcíme
Adóazonosító jel
TAJ szám
Biztosítási jogviszonyának kezdete
Annak kódja, megszűnése, biztosítás szüneteltetésének időtartama.
Heti munkaidő, bruttó személyi bér, nettó személyi bér, bankszámlaszám
Személyazonosító igazolvány száma (azonosítás)
telefonszám (kapcsolattartás)
e-mail cím (kapcsolattartás)

 

Az adatkezelés célja: 

 

A törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele. 

 

Adatkezelés időtartama: 

 

Adatkezelő az adatokat a munkavállaló kilépésének naptári év végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, és bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos.

 

10. Adattovábbítás

 

 

 

Adatkezelő adattovábbítása a szállító felé. Az érintetek köre minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől házhozszállítást vagy kiszállítást igényel.

 

A kezelt adatok köre: 

 

Szállítási név (azonosítás)
Szállítási cím (azonosítás)
Telefonszám (kapcsolattartás)

 

Az adatkezelés célja:

 

A megrendelt termék házhozszállítása vagy kiszállítása. Adatkezelés időtartama: A házhozszállítás lebonyolításáig tart. Az érintett kérheti a házhoz szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését. 

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával: 

 

 

 

Szállító adatai:

 

Fuvar.hu Kft. 7626 Pécs, Farkas István utca 3/1

 

 

Adószám: 25977732-2-02

 

 

Cégjegyzékszám: 02 09 083090

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adattovábbítás jogalapja: 

 

a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 

 

 

 

 

11. Jogorvoslati lehetőségek

 

 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján, adatkezelések tekintetében a Öko-Passion Innovációs Kft. adatkezelőnek minősül. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását, ha azt jogszabály ki nem zárja a e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján

 

 

 

 

12. Eljárási szabályok

 

 

 

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait. Az Öko-Passion Innovációs Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

 

 

13. Az érintett jogai

 

 

 

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők:

 

 a tájékoztatás joga, a helyesbítése joga, a törléshez való jog, az elfeledtetéshez való jog, az adatok zárolásához vagy korlátozásához való jog, a tiltakozáshoz való jog, a bírósághoz fordulás joga és a hatósághoz fordulás joga.

 

13.1. Tájékoztatáshoz való jog

 

 

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

 

 

 

13.2. A helyesbítés joga

 

 

 

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, amennyiben az a valóságnak nem felel meg, valamint amikor a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

 

13.3. Zárolás és megjelölés

 

 

 

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

13.4. A törléshez való jog

 

 

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

 

 

13.5. A tiltakozás joga

 

 

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 25 napon belül - bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

 

 

13.6. Kártérítés és sérelemdíj

 

 

 

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 

 

13.7. A bírósághoz fordulás joga

 

 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

 

 

13.8. Az adatvédelmi hatósági eljárás

 

 

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: (06 1) 391 1400 
Fax: (06 1) 391 1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak esetén

 

Név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

 

Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 

 

Telefon: (06 1) 457 7100 

 

Fax: (06 1) 356 5520 

 

E-mail: info@nmhh.hu

 

Honlap: http://www.nmhh.hu

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

 

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

 

 

14. Adatkezelő az adatok biztonságáról

 

 

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok betartásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében az alábbiakról gondoskodik: 

 

 

 

A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem); 

 

Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés); 

 

Az adatállományok vírusokelleni védelméről (vírusvédelem) 

 

Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 

 

 

 

 

15. OTP SimplePay

 

 

 

Amennyiben fizetéskor az OTP SimplePay lehetőséget igénybe veszi:

 

Tudomásul veszem, hogy a Öko-Passion Innovációs Kft. (8000. Székesfehérvár, Dévai út 24.) adatkezelő által a zoldruha.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 

-       Név és email cím

 

-       Szállítási cím

 

-       Számlázási cím-

 

-       Rendelés azonosítója és összege

 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

16. Egyéb rendelkezések

 

 

 

Jelen Szabályzatot szerzői jog védi, ezáltal a jelen Szabályzat egészének vagy részének, részletének másolása tilos. A Szabályzat szerzője az Adatkezelő. Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a Szabályzat az Öko-Passion Innovációs Kft. sajátos tevékenységei alapján készült. A jelen szerződés módosítása kizárólag írásbeliség útján, az ügyvezető cégszerű aláírása mellett történhet.

 

 

 

Székesfehérvár, 2020. 11. 29.

 

 

 

 

 

 

 

Az alapvető működéshez, valamint a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében weboldalunk  cookie-kat (sütik) használ. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban. Az oldal használatával beleegyezel a sütik használatába. További információért kérjük olvasd el az Adatvédelmi szabályzatunkat.

Bejelentkezés

Ez mind a Zöldruha

Kosarad

A kosarad üres, itt az idő hogy megtöltsd élményekkel!